PROTOŽE
KAŽDÉ POSTIŽENÍ
NENÍ VŽDY VIDĚT

PRÁVNÍ ÚPRAVA

info

PODMÍNKY NÁROKU

priority_high

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.

POSUZOVÁNÍ ZÁVISLOSTI

info

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby – úkony:

UZNÁNÍ ZÁVISLOSTI

info

Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

height

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

Výše příspěvku na péči pro osoby od 18 let věku činí za kalendářní měsíc

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU

trending_up

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

ŘÍZENÍ O PŘIZNÁNÍ

diversity_3

PRŮKAZ POSTIŽENÉ OSOBY

badge

Průkaz osoby se zdravotním postižením nahrazuje průkaz mimořádných výhod. Ačkoli byl institut „mimořádných výhod“ zrušen, benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti. Průkazy mimořádných výhod a průkazy osoby se zdravotním postižením (vydané podle předpisů platných po 1. 1. 2012 a do 1. 1. 2014) zůstávají i nadále v platnosti po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však do 31. 12. 2015.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

PRŮKAZ TP

credit_card

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

PRŮKAZ ZTP

credit_card

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

PRŮKAZ ZTP/P

credit_card

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

VÝHODY TP

flag

VÝHODY ZTP

flag

VÝHODY ZTP/P

flag

DALŠÍ INFORMACE

info

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Upozornění: Problematika speciálních označení vozidel (např. parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy. Případné dotazy a praktické problémy řešte prosím s Ministerstvem dopravy či obecními úřady obcí s rozšířenou působností, které speciální označení vydávají.

DALŠÍ INFORMACE

info

Veškeré výše uvedené informace jsou čerpány z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) a uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí příspěvku na péči.

Důležitá poznámka:
Diabetické děti jsou standardně zařazovány vždy do prvního nebo druhého stupně závislosti.
Posouzení by se mělo odvíjet od věku dítěte a od druhu léčby – inzulinová pera či inzulinová pumpa.

Nezapomeňte – počet píchnutí inzulinu denně, počet měření glykemie z prstíku, měření ketolátek, přepichování setu u pumpičky a další léčebné úkony jsou zahrnovány pod jeden úkon – péče o zdraví.

Stále také přetrvává stav, kdy posudek na Vaše diabetické dítě píše pediatr (dětský lékař) – nikoliv ošetřující diabetolog či endokrinolog. Protože péče o diabetické dítě je nesmírně složitá, je lépe na výzvu pediatra reagovat a navštívit ho v souvislosti obeznámení ho s konkrétními úkony, které u svého dítěte provádíte. Málokterý pediatr je natolik obeznámen s problematikou diabetu a posuzování příspěvku na péči, aby posudek napsal opravdu tak, jak má být. Vyhnete se tak tomu, že Vám bude dávka přiznána v nižší výši, než na kterou máte nárok, nebo nebude přiznána vůbec.

ODKAZY

link

Inzulinové pumpy pro diabetiky:
TANDEM t:slim X2
Accu-Chek Insight
Accu-Chek Combo
MiniMed 780G
YpsoPump
DANA Diabecare RS

Senzory ke kontinuální monitoraci glukózy
DEXCOM G6
DEXCOM G4 Platinum
FreeStyle LIBRE

Web diab.cz:
Diabetologická centra
Edukační pracoviště a kontakty
Pediatrické ambulance

Další weby:
Dětský diabetes
Diatribe

Diahelp - svaz diabetiků z.s.
Báňská 287
434 01 Most
Pavla Urbanová
tel.: +420 602 813 601
e-mail: urbanova.pavla@centrum.cz